Etická komisia

 

ŠTATÚT ETICKEJ KOMISIE PRI FN TRENČÍN

 

Čl. 1 Poslanie a náplň činnosti Etickej komisie
 1. Etická komisia je poradným orgánom riaditeľa zdravotníckeho zariadenia pri rozhodovaní o etických aspektoch zdravotníckej starostlivosti a biomedicínskeho výskumu.
 2. Členov etickej komisie menuje riaditeľ organizácie. Počet členov je nepárny. Členmi etickej komisie sú zdravotnícki pracovníci (lekári, farmaceut, zdravotná sestra s vyššou kvalifikáciou, psychológ, prípadne ďalší odborní pracovníci). Predsedom etickej komisie je spravidla lekár.
 3. Členstvo v etickej komisii je čestné, povinnosťou riaditeľa organizácie je vytvárať v potrebnom rozsahu organizačné a materiálne podmienky pre prácu etickej komisie a nevyhnutné doškoľovanie jej členov v oblasti medicínskej etiky.
 4. Vo svojej činnosti sa riadi najmä ustanoveniami tzv. Helsinskej deklarácie – Odporúčanie lekárom, zaoberajúcim sa výskumom na ľuďoch, ďalej platnými zákonnými normami a príslušnými úpravami a odporúčaniami.
Základné úlohy etickej komisie:
 1. Vypracováva odborné stanovisko k riešeniu etických problémov spojených s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti a prevádzkou zariadenia,
 2. posudzuje medicínsko-etický a právno-etický aspekt diagnostických a terapeutických metód a postupov a to najmä v prípade ich prvého použitia v zariadení,
 3. posudzuje projekty biomedicínskeho výskumu (vždy klinického), vrátane plánov klinického sledovania nových liekov,
 4. vykonáva konzultačnú a poradenskú činnosť v otázkach medicínskej etiky pre zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov zariadenia, prípadne pre pacientov a ich rodinných príslušníkov,
 5. vyjadruje sa (na požiadanie) z medicínsko-etického hľadiska k stanoveniu priorít a prideľovaniu finančných prostriedkov v rámci rozpočtu zariadenia,
 6. uvedené činnosti môže vykonávať na požiadanie i pre zariadenia, kde dosiaľ etická komisia nebola ustanovená.

 

Čl. 2 Zloženie a podmienky členstva v Etickej komisii

 1. Komisia sa skladá minimálne z 5 a maximálne 9 členov, medzi ktorými sú primerane zastúpení zdravotnícki pracovníci, najmä z odborov príslušných pre medicínsku etiku, zdravotnícku etiku a bioetiku, ako aj osoby bez medicínskej (biomedicínskej) alebo zdravotníckej kvalifikácie.
 2. V komisii sú zastúpené najmä
  a) lekári v odboroch vnútorné lekárstvo, geriatria, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, pediatria, psychiatria, klinická genetika,
  b) zdravotnícki pracovníci v odboroch lekárenstvo, klinická farmácia, psychológia, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo alebo sociálne lekárstvo, ochrana zdravia ľudí,
  c) iní členovia komisie s vysokoškolským magisterským právnickým vzdelaním so zameraním na zdravotnícke právo alebo ľudské práva, s vysokoškolským magisterským filozofickým (etickým alebo sociologickým) vzdelaním so zameraním na medicínsku etiku, zdravotnícku etiku alebo bioetiku alebo s vysokoškolským magisterským teologickým vzdelaním s ekumenickým zameraním.
 3. Členov komisie vymenúva a odvoláva riaditeľ organizácie. Počet členov je nepárny.

 

Čl. 3 Ostatné ustanovenia

 1. Metodickým a konzultačným orgánom pre činnosť etických komisií je Sekcia pre zdravotnícku etiku pri Rade ministra zdravotníctva Slovenskej republiky.
 2. Kontinuálne vzdelávanie pracovníkov etických komisií zabezpečuje Ústav medicínskej etiky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.
 3. Etická komisia nie je ani zákonodarným, ani direktívnym zborom. Má byť nezávislá, apolitická, pravidelne informovať o svojej činnosti v zariadení.
 4. Pri svojej činnosti prihliada na aktuálny stav poznania a riešenia medicínsko-etických problémov v celoštátnom a medzinárodnom meradle. Úzko spolupracuje s obdobnými orgánmi odborných spoločností a stavovských organizácií v okruhu svojej pôsobnosti.

 

Zloženie etickej komisie pri FN Trenčín

Predseda etickej komisie:
MUDr. Matúš Chocholatý, PhD.

Členovia:
PharmDr. Peter Hnáth
MUDr. Roman Sokol
MUDr. Marek Káčerik, PhD.
Ing. Viera Hollá
Mgr. Miriama Svatíková
Zuzana Vargová
 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631