Odborné ambulancie a pracoviská

Špecializovanú ambulantnú starostlivosť poskytuje v súlade so zák. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytovateľom určený lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo, zubný lekár alebo zdravotnícky pracovník s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

Špecializovaná ambulantná starostlivosť uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia sa poskytuje na základe písomného odporúčania všeobecného lekára.

Odporúčanie všeobecného lekára sa nevyžaduje
• na poskytnutie ambulantnej špecializovanej gynekologickej zdravotnej starostlivosti,
• na poskytnutie špecializovanej lekárskej zdravotnej starostlivosti,
• na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej v špecializačnom odbore psychiatria, v špecializačnom odbore dermatovenerológia a v špecializačnom odbore oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov,
• na každé ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré následne určí lekár špecialista,
• do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť,
• v prípade dispenzarizácie,
• v prípade ochranného ambulantného liečenia.

Pacienti sa na vyšetrenie môžu objednať:

  • osobne pri návšteve príslušnej ambulancie
  • telefonicky na telefónnom čísle príslušnej ambulancie
  • elektronicky na anestéziologickú ambulanciu a na ambulanciu hĺbkovej RTG terapie https://www.fntn.sk/online_objednavanie/


ZOZNAM AMBULANCIÍ A PRACOVÍSK:

Chirurgická klinika:

Gynekologicko - pôrodnícka klinika:

Očná klinika:

ORL klinika:

Klinika pediatrie a neonatológie:

Psychiatrická klinika:

Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie:

Lôžkové FRO:

Ambulantné FRO:

Oddelenie geriatrie a dlhodobo chorých:

Interné oddelenie:

Infekčné oddelenie:

Neurologické oddelenie:

Dermatovenerologická (kožná) ambulancia:

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny:

Oddelenie tuberkulóznych a pľúcnych chorôb:

Onkologické oddelenie:

Oddelenie úrazovej chirurgie:

Ortopedická klinika:

Urologické oddelenie:

Oddelenie lekárskej genetiky:

Hematologická ambulancia:

Kardiologická ambulancia:

Angiologická ambulancia:

 


 

 

   
   

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155

Objednávka PCR testu

Objednanie

Kontrola stavu platby

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631