Informácie pre študentov

 Študenti, ktorí budú vykonávať prax alebo zhromažďovať údaje pre potreby bakalárskej/diplomovej práce vo Fakultnej nemocnici Trenčín, sú povinní:

  • minimálne mesiac vopred kontaktovať právny referát (budova riaditeľstva 2.posch č. d. 201) so žiadosťou o vykonanie praxe/o zhromažďovanie údajov pre potreby bakalárskej/diplomovej práce,
  • predložiť na právny referát,
  • 1x žiadosť o vykonanie praxe/o zhromažďovanie údajov pre potreby bakalárskej/diplomovej práce
  • 2x návrh zmluvy o vykonaní praxe študenta alebo 1x kópiu zadania bakalárskej/ diplomovej práce,
  • preukázať sa vysokoškolským indexom, alebo kartičkou ISIC,
  • podpísať Čestné prehlásenie,
  • absolvovať poučenie o ochrane osobných údajov,
  • absolvovať poučenie s referentom BTS a PO.

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631