Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Slobodný prístup k informáciám

Poskytovanie informácií

Dňa 1. januára 2001 nadobudol účinnosť zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ( ďalej „ zákon o slobode informácií ").
    Fakultná nemocnica Trenčín bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR ako príspevková organizácia, a teda je povinnou osobou v zmysle ustanovenia § 2 ods.2 zákona o slobode informácií.
    Právo na prístup k informáciám má každý. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Žiadosť o sprístupnenie informácie možno podať:

 • osobne: na sekretariáte riaditeľa FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
 • telefonicky: 032/6566250, Fax: 032/6520104, v prac. dňoch v čase od 7:00 – 15:30 hod
 • písomne: na adrese: FN Trenčín, sekretariát riaditeľa, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
 • e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

 • komu je určená
 • kto ju podáva - meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo
 • ktorých informácií sa týka
 • aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje (ak nemožno informáciu sprístupniť navrhovaným spôsobom, dohodne FN Trenčín so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie)

Vybavenie žiadosti:
Po obdržaní žiadosti FN Trenčín túto zaeviduje pod poradovým číslom. Na žiadosť žiadateľa FN Trenčín písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

Ak žiadosť neobsahuje zákonom stanovené náležitosti, FN Trenčín vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť v stanovenej lehote doplnil. Zároveň poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, FN Trenčín žiadosť odloží.             

Ak FN Trenčín disponuje požadovanou informáciou, vypracuje odpoveď v zákonom stanovenej lehote 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Zo závažných dôvodov uvedených v zákone možno lehotu predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní.
Predĺženie lehoty sa bezodkladne oznámi žiadateľovi.
Ak FN Trenčín nedisponuje požadovanými informáciami a má vedomosť, ktorá povinná osoba nimi disponuje, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím.
Ak je predmetom žiadosti získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, FN Trenčín môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.
  Ak FN Trenčín žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote 8 pracovných dní písomné rozhodnutie.

Opravné prostriedky:
Proti rozhodnutiu FN Trenčín o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie možno podať písomne na adrese: FN Trenčín, sekretariát riaditeľa, Legionárska 28, 911 71 Trenčín.    Odvolanie musí obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby- žiadateľa (u právnickej osoby názov), adresu žiadateľa (u právnickej osoby sídlo), v čom je možné badať porušenie zákona, čoho sa žiadateľ domáha a podpis žiadateľa.

Sadzobník poplatkov:

FN Trenčín bezplatne poskytuje informácie ústne, elektronickou poštou, faxom, ako aj informácie, ktorých súhrnné materiálne náklady spojené so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácií žiadateľovi neprekročia 5 Eur.

Náklady spojené s odoslaním informácie formou poštovej zásielky sa určujú podľa aktuálneho Cenníka platených služieb, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.fntn.sk.

Poplatok za poskytnutie informácií je možné uhradiť v pokladni FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín v čase od 7,30 hod. do 11,30 hod. a od 12,00 hod. do 14,00 hod, poštovou poukážkou, resp. bezhotovostným prevodom na bankové spojenie: Štátna pokladnica 7000280438/8180, variabilný symbol: VS 211.

Návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie možno podať:

 • osobne: na sekretariáte riaditeľa alebo na Referáte sťažností FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
 • telefonicky: 032/6566250, 032/6566403, Fax: 032/6520104, v prac. dňoch v čase od 7:00 – 15:30 hod
 • písomne: na adrese: FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
 • e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Informácia o prevode-predaji majetku štátu

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631