Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Vzdelávanie v nemocnici

Štipendijný program 


s cieľom zabezpečiť dostatočný počet zdravotníckych zamestnancov Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla štipendijný program, ktorý je určený prioritne pre študentov lekárskych fakúlt a fakúlt ošetrovateľstva. Po podpise štipendijnej zmluvy budú mať študenti nárok na mesačne vyplácané štipendium v nasledovnej výške:


- Študenti lekárskych fakúlt v rámci SR a ČR - lekári - študenti 5. ročníka 200 EUR/mesiac, študenti 6. ročníka 500 EUR/mesiac


- študenti fakúlt ošetrovateľstva v rámci ČR a SR (iba denné bc. štúdium)– sestry a pôrodné asistentky - študenti 2. ročníka 200 EUR/mesiac, študenti 3. ročníka 250 EUR/mesiac


- Iní študenti – napr. rádiologickí technici, fyzici, zdravotnícki laboranti, a pod. - študenti posledného ročníka 150 EUR/mesiac


Štipendijnou zmluvou sa študenti zároveň zaviažu vo Fakultnej nemocnici Trenčín po ukončení štúdia odpracovať minimálne 3 roky.
V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte referát vzdelávania a starostlivosti o zamestnancov:

 

Mgr. Henrieta Šedivá
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel. č. +421 (0) 32 6566426

Prípadne vedúcu odboru ľudských zdrojov:
JUDr. Ing. Zdenka Baluchová
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel. č. +421 (0) 32 6566501

 

Odborná zdravotnícka prax pre študentov


Študenti vysokých škôl, ktorí majú záujem o výkon povinnej odbornej praxe vo FN TN, si vopred musia dohodnúť náplň a termín praxe s prednostom príp. s primárom, alebo v prípade ošetrovateľskej praxe s vedúcou sestrou príslušného oddelenia/kliniky. Kontakty nájdete na webovej stránke FN TN pod názvom príslušného oddelenia alebo kliniky.

Následne musí študent doručiť osobne, mailom prípadne poštou oficiálnu žiadosť o absolvovanie praxe p. Ing. Radke Dúckej, zodpovednej za študentské praxe.

Žiadosť musí obsahovať nasledujúce údaje :

 • Meno a priezvisko študenta, bydlisko a dátum narodenia
 • Škola, fakulta, ročník, študijný program
 • Termín praxe od-do, klinika/oddelenie, na ktorom bude prax vykonávať

Návrh zmluvy o vykonaní praxe študenta (pripraví vysoká škola). V prípade, že má príslušná vysoká škola uzatvorenú s FN TN rámcovú/všeobecnú zmluvu (napr. SZU BA), resp. dohodu o zabezpečení odbornej praxe, návrh zmluvy sa od študenta nevyžaduje.

Žiadosť o absolvovanie povinnej odbornej praxe musí byť doručená najneskôr 1 týždeň vopred.

V deň nástupu na prax sa študent dostaví na riaditeľstvo do kancelárie p. Ing. Dúckej na podpis zmluvy a ostatných potrebných náležitostí. Každý študent, ktorý nastupuje na prax je povinný absolvovať BOZP školenie, ktoré sa zvyčajne koná v deň nástupu alebo podľa dohody a má platnosť 2 roky.

V prípade záujmu o vykonanie odbornej zdravotníckej praxe v rámci psychoterapeutického výcviku alebo v rámci špecializačného odboru klinickej psychológie, je rovnako potrebné dohodnúť sa na danej klinike, zaslať oficiálnu žiadosť o výkon takejto praxe, dostaviť sa do kancelárie Ing. Dúckej a absolvovať školenie BOZP.

Účastník takejto praxe musí zdravotníckemu zariadeniu FN TN vopred uhradiť denný poplatok v súvislosti s výkonom odbornej zdravotníckej praxe podľa platného Cenníka platených služieb FN Trenčín. Poplatok si účastník uhradí v hotovosti v pokladni (na riaditeľstve) v deň nástupu na prax.

 

Bližšie informácie Vám poskytne:

Ing. Radka Dúcka, asistentka námestníka
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
č.: +421 32 6566 556

 

Odborná zdravotnícka prax pre zdravotníckych pracovníkov z iných zdravotníckych zariadení

Fakultná nemocnica Trenčín umožňuje na svojich organizačných útvaroch výkon odbornej zdravotníckej praxe (ďalej len OZP) zdravotníckym pracovníkom iných zdravotníckych zariadení v rámci zvyšovania kvalifikácie (špecializačné štúdium, certifikačná príprava), prípadne v rámci prehĺbenia získaných vedomostí a zručností v príslušnom odbore.

Postup:

 1.  V prípade záujmu o umožnenie OZP je potrebné zaslať žiadosť adresovanú riaditeľovi FN Trenčín. O umožnenie OZP žiada zdravotnícky pracovník prostredníctvom svojho zamestnávateľa. V ojedinelých prípadoch môže žiadosť so súhlasom zamestnávateľa zaslať zdravotnícky pracovník sám.
 2. V žiadosti je potrebné uviesť údaje týkajúce sa účastníka OZP a to: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, názov špecializačného odboru/certifikovanej pracovnej činnosti, termín OZP, názov organizačného útvaru, na ktorom by mala OZP prebiehať prípadne telefonický/mailový kontakt na účastníka OZP. V prípade, že je prax vopred dohodnutá s vedúcim zamestnancom daného organizačného útvaru, je potrebné túto informáciu v žiadosti uviesť.
 3. Žiadosť je potrebné zaslať najneskôr dva týždne pred plánovaným nástupom na OZP, za účelom zabezpečenia všetkých administratívnych náležitostí.
 4. Odborná zdravotnícka prax je spoplatnená v zmysle Cenníka FN Trenčín zverejneného na odkaze: https://www.fntn.sk/files/verejnost/CennikSluzieb_15_03_2023.pdf
 5. Po schválení OZP zo strany FN Trenčín je zamestnávateľovi zdravotníckeho pracovníka zaslaná odpoveď spolu so zmluvami o výkone odbornej zdravotníckej praxe.
 6. Zmluvy musia byť podpísané všetkými zmluvnými stranami najneskôr v deň nástupu na OZP.
 7. V deň nástupu na OZP sa účastník dostaví na referát vzdelávania a starostlivosti o zamestnancov (budova riaditeľstva, prízemie, č. dverí 006) za účelom zabezpečenia vstupných školení (BOZP, ochrana osobných údajov, hygiena rúk) a úhrady poplatku za výkon OZP.
 8. V prípade, že OZP bude prebiehať na organizačnom útvare, na ktorom je pracovná činnosť zaradená do 3. kategórie rizika, je potrebné pred nástupom na OZP absolvovať Lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci. O tejto skutočnosti informuje účastníka OZP referent pre vzdelávanie hneď po obdržaní žiadosti o umožnenie praxe a dohodnú spolu ďalší postup.

 

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte referát vzdelávania a starostlivosti o zamestnancov:

PhDr. Jana Urbanovský
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel. č. +421 (0) 32 6566566
 
p. Emil Vagač
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel. č. +421 (0) 32 6566566

 

Poznámka: V prípade otázok týkajúcich sa OZP v rámci rezidentského štúdia prosím kontaktujte priamo referát vzdelávania a starostlivosti o zamestnancov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631