Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Občianske združenie „Trenčianska geriatria a dlhodobo chorí

 Názov a sídlo občianskeho združenia:

Trenčianska geriatria a dlhodobo chorí o.z.
Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska 28
911 71 Trenčín
IČO:42280290


(ďalej aj ako ,,občianske združenieˮ)


Základným cieľom občianskeho združenia je podporovať rozvoj Oddelenia geriatrie a dlhodobo chorých Fakultnej nemocnice N Trenčín. Činnosť bude zameraná na zdravé starnutie populácie, predchádzanie civilizačných chorôb, ktoré urýchľujú proces starnutia a spôsobujú predčasné starnutie.
Náplň činnosti občianskeho združenia: osvetová, prednášková, prípadne publikačná činnosť o zdravom starnutí. Hlavný dôraz kladieme na prevenciu predčasného starnutia, prevenciu chorobnosti vo vyššom veku, prevenciu osamelosti a izolácie, prevenciu bezvládnosti a odkázanosti.
Činnosť občianskeho združenia bude zameraná aj na zlepšenie podmienok pacientov na geriatrickom oddelení aj oddelení geriatrie a dlhodobo chorých, na prístrojové vybavenie oddelenia a v neposlednom rade aj podpora vzdelávania pre pracovníkov v odbore.

Členstvo v občianskom združení

Členstvo v občianskom združení je otvorené pre každého, kto súhlasí s cieľmi a stanovami združenia a bude konať v súlade so stanovami združenia. Členstvo v občianskom združení vzniká zápisom do zoznamu členov občianskeho združenia. Zápis je podmienený podanáím riadne vyplnenej prihlášky za člena, prehlásením žiadateľa, že súhlasí s cieľom a stanovami občianskeho združenia a zaplatením členského príspevku v ľubovoľnej výške.O prijatí rozhoduje predsedníctvo združenia na základe doručenej písomnej prihlášky.

Orgány združenia

  • Valné zhromaždenie občianskehočlenov združenia
  • Predsedníctvo združenia
  • Predseda občianskeho združenia
  • Revízna komisia

Valné zhromaždenie občianskeho združeniačlenov je najvyšším orgánom Občianskeho združenia. Právo účasti na valnom zhromaždení má každý člen. Riadne zhromaždenie sa schádza minimálne raz za 12 mesiacov. Prijaté uznesenia sú platné, ak ich odsúhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov. Predseda združenia môže zvolať mimoriadne zhromaždenie združenia, ak o to požiada minimálne 30% členov.
Predsedníctvo je výkonný orgán občianskeho združenia a má minimálne 3 členov, ktorí sú volení valným zhromaždením na obdobie 2 rokov. Predsedníctvo sa schádza najmenej raz za štvrťrok. Zvoláva a vedie ho predseda združenia. Predsedníctvo volí predsedu združenia, podpredsedu, tajomníka a hospodára združenia.
Predseda občianskeho združenia je štatutárnym orgánom a zastupuje občianske združenie navonok. Je oprávnený konať v mene združenia. Predseda je volený na 3 roky. Za svoje konanie zodpovedá valnému zhromaždeniu občianskeho združenia.

Hospodárenie združenia

Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom a s finančnými prostriedkami uloženými na účte v peňažnom ústave. Zdroje finančných prostriedkov sú z členských príspevkov, dary od fyzických a právnických osôb, dotácie, granty, verejné zbierky, atď.. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Občianske zZdruženie vedie účtovníctvo podľa platného zákona o účtovníctve a za jeho vedenie zodpovedá predsedníctvu.

Predsedníctvo občianskeho združenia

  • Predseda: MUDr. Stanislava Mikulová
  • Členovia: Mgr. Janka Gajdošová, Mgr. Soňa Voznická

Bankové spojenie
Kód banky: 0200
SWIFT: SUBASKBX
Typ účtu: Flexibiznis
IBAN: SK7502000000003 55755954

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2024 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631