Aktuality OKBHaM

 Nové vyšetrenia OKBaH FNTN

NT – pro BNP

Neurohormón BNP (B-type, brain natriuretic peptide) sa tvorí v srdcových komorách najmä pri tlakovom a objemovom preťažení myokardu v podobe prekurzorovej molekuly proBNP. Po jeho enzymatickom štiepení sa do cirkulácie uvoľňuje aktívny hormón BNP a biologicky neaktívny N-terminálny fragment BNP (NT-proBNP), ktorého biologicky polčas je v porovnaní s BNP dlhší - 60 – 120 min. Vďaka lepšej stabilite je NT-pro BNP vhodnejším diagnostickým markerom srdcového zlyhania.

U zdravých jedincov sú koncentrácie BNP a NT-proBNP približne rovnaké. Pacienti so srdcovým zlyhaním majú hladiny NT-proBNP 2 až 10-krát vyššie než hladiny BNP. Výhodami stanovenia NT-proBNP v porovnaní s BNP sú dlhší biologický polčas a vyššia stabilita, preto odobraná vzorka krvi nevyžaduje okamžité stanovenie alebo hlboké zmrazenie. Renálna insuficiencia na druhej strane ovplyvňuje hodnoty BNP menej než hodnoty jeho N-terminálneho-proBNP.

Výšku hladiny BNP a NT-proBNP ovplyvňujú vek a pohlavie, vyššie hodnoty sú u žien a starších zdravých mužov (v porovnaní so stredným vekom). U osôb vo veku nad 70 rokov sú hodnoty NT-proBNP l,6–násobkom osôb mladších než 70 rokov. Hodnoty u žien sú signifikantne vyššie než u mužov. Tieto rozdiely však nemajú v klinickej praxi väčší význam, pretože u chorých s dysfunkciou ľavej komory alebo so srdcovým zlyhaním stúpajú hladiny NT-proBNP exponenciálne, ich vzostup je vždy 10 až 100-násobný.

Hladiny NT-proBNP stúpajú so závažnosťou ochorenia podľa klasifikácie NYHA a môžu byť zvýšené u pacientov s miernym zlyhanim srdca (NYHA triedy I a II).

Možné indikácie vyšetrenia:

Diferenciálna diagnostika dušnosti -kardiálna versus nekardiálna etiológia (vysoká negatívna prediktívna hodnota)

Stratifikácia rizika u pacientov so srdcovým zlyhávaním, ICHS (akútne i chronické formy), pľúcna embolizácia

Včasná diagnostika kardiotoxicity liečív (vysokodávkovaná chemoterapia, protilátky proti HER 2 receptoru)

Monitorovanie efektu liečby srdcového zlyhávania

Dlhodobé sledovanie pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami (pacienti so srdcovými chybami, po transplantácii pľúc).

Zdravotné poisťovne VšZP a Union hradia vyšetrenie NT-proBNP s periodicitou 1 týždeň pri uvedení správnej diagnózy.

Odber: sérum ( ako na bežnú biochémiu )

Referenčné hodnoty:
0 – 75 rokov < 125 ng/l
75-99 rokov < 450 ng/l

 

 

Estriol (s-uESTRIOL)
Počas gravidity  vzniká estriol z prekurzoru DHEA, syntetizovaného nadobličkami plodu po transformácii v  pečeni plodu a placente.
Voľný, nekonjugovaný estriol potom prestupuje do krného obehu matky.
Voľný estriol je markerom druhého trimestru v multiparametrovom prenatálnom skríningu. Nízke hodnoty alebo ich náhly pokles signalizujú fetálny distres a odrážajú zhoršenú funkciu fetoplacentárnej jednotky. V gravidite s plodom, postihnutým chromozómovou aberáciou býva hodnota estriolu v sére nižšia.
15.03.2012

Diaminooxidáza (DAO)    
Histamín je dôležitým mediátorom pri alergických stavoch, ako je senná nádcha a bronchiálna astma. Okrem toho je histamín spúšťačom urtikárie a má dôležitú úlohu pri liekových alergiách a inkompatibilitách. Nadbytok histamínu pri histamínovej intolerancii ( HIT ) spôsobuje rôzne problémy ako sú bolesti hlavy, nádcha, dýchacie ťažkosti, tachykardia, extrasystoly, GIT príznaky, opuchy viečok a urtikariálne exantémy.
Produkovaný histamín sa ukladá v krvných ( bazofily, mastocyty ) a tkanivových bunkách a je pripravený na okamžité uvoľnenie. Okrem toho sa histamín môže dostať do organizmu zvonku  vdýchnutím alebo orálnou cestou požitím jedál obsahujúcich histamín alebo iné biogénne amíny. Enterocyty tenkého čreva, pečeň, obličky a leukocyty produkujú enzým diamínooxidáza (DAO), ktorý dokáže odbúrať histamín. V gravidite sa DAO tvorí aj v placente, preto majú gravidné ženy vyššie hodnoty DAO v krvi. Stanovenie DAO preto nemožno použiť na zistenie HIT v gravidite.
Histamínová intolerancia vzniká pri nerovnováhe medzi histamínom a DAO. Ide skôr o získané ochorenie ako vrodený stav. Príčinou HIT môžu byť aj lieky, inhibujúce DAO, alkohol a niektoré biogénne amíny.
Pre diagnózu HIT je signifikantná nízka aktivita DAO. Normálna aktivita DAO pri súčasne zvýšenej hladine histamínu ( napr. pri anafylaktickom šoku ) nevylučuje prítomnosť HIT.
15.03.2012

Adrenokortikotropný hormón (p-ACTH)       
Podmienky odberu a transportu: Odber do predchladených skúmaviek K2,K3EDTA so silikonizovaným povrchom. Ineď doručiť na ľade do laboratória. V laboratóriu ihneď scentrifugovať v predchladenej centrifúge , plazmu zmraziť a v zmrazenom stave doručiť do laboratória, vykonávajúceho analýzu.
Pri nemožnosti dodržania predanalytických požiadaviek ( teplota, čas ) po telefonickom dohovore  kl. 262 (0326566 262) RNDr. Zuzana Oravcová za  naše oddelenie zabezpečí odber a spracovanie vzroky krvi vo FN Trenčín.
Pri teplote 22º C je parameter stabilný 2 hod. Pri -20º C je stabilita parametru 4 týždne.
15.03.2012

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631