Biochemické vyšetrenia

Základné biochemické vyšetrenia
Lipidový súbor
Vnútorné prostredie
Funkčné testy
Minerály, stopové prvky
Kardiomarkery
Vyšetrenia štítnej žľazy
Vyšetrenie diabetika
Hormóny
Zápal , špeciálne proteíny
Elektroforetické vyšetrenia
Imunoglobulíny, komplement
Onkomarkery
Hladiny liekov, vitamíny
Vyšetrenia v gravidite
Vyšetrenie plodovej vody
Základné vyšetrenia moču
Špeciálne vyšetrenia moču
Vyšetrenia likvoru
Vyšetrenia stolice
Vyšetrenia iného biologického materiálu
( dialyzát, pleur. punktát, ascites,
 plodová voda, pot, iné)
Toxikologické vyšetrenia
Poznámky a vysvetlivky

Biochemické vyšetrenia
Základné biochemické vyšetrenia
Glukóza v kapilárnej krvi fcB-GLU !
Glukóza vo venóznej plazme fvP-GLU !
Urea v sére S-UREA !
Kreatinín v sére S-Kreat !
Kyselina močová  v sére S-Kys.moč. !
Celkové bielkoviny v sére S-C.bielk. !
Albumín v sére S-ALB !
Prealbumín v sére S-Prealb !
Bilirubín celkový v sére S-BIL !
Bilirubín priamy v sére S-BIL-pr !
Bilirubín novor. v sére S-BILnov !
AST v sére (aspartátaminotransferáza) S-AST !
ALT v sére  (alanínaminotransferáza) S-ALT !
GMT v sére (gama-glutamyltransferáza) S-GMT !
GMT v moči (gama-glutamyltransferáza) U-GMT !
U-GMT/U-Kreatinín U-GMT/U-KRE !
ALP v sére (alkalická fosfatáza) S-ALP !
ALP pečeňový izoenzým v sére S-ALPhept.  
ALP kostný izoenzým v sére S-ALPkost  
AMS v sére (amyláza) S-AMS !
AMS v moči (amyláza) U-AMS !
FE AMS (frakčná exkrécia amylázy) FE AMS !
AMS pankreatický izoenzým v sére S-AMSpank !
AMS pankreatický izoenzým v moči U-AMSpank !
LD v sére (laktátdehydrogenáza) S-LD  
CK v sére (kreatínkináza) S-CK !
CK MB aktivita v sére S-CKMBa !
CK MB izoenzým v sére S-CKMB !
Homocysteín v sére *Δ S-HCYSTE  
CHS v sére (cholinesteráza)  S-CHS !
Žlčové kyseliny v sére S-Žlč.kys. !
Makroformy enzýmov  θ    
Lipidový súbor
Cholesterol v sére   S-CHOL  
LDL cholesterol v sére ( priame stanovenie) S-LDLchol  
LDL cholesterol výpočtom v sére S-LDLch-v  
HDL cholesterol v sére S-HDLchol  
TAG (triacylglyceroly)e v sére S-TAG  
Apolipoproteín A1 v sére S-APO A1  
Apolipoproteín B v sére S-APO B  
Vnútorné prostredie
Nátrium v sére, kap. krvi*  S-Na, cB-Na !
Nátrium v moči U-Na !
Nátrium v zberanom moči  dU-Na !
FE- Nátrium  (frakčná exkrécia nátrium) FE-Na !
Kálium v sére, kap. krvi* S-K, cB-K !
Kálium v moči U-K !
Kálium v zberanom moči dU-K !
FE- Kálium   (frakčná exkrécia nátrium) FE-K !
Chloridy v sére, kap. krvi* S-Cl, cB-Cl !
Chloridy v moči U-Cl !
Chloridy v zberanom moči dU-Cl !
FE-Chloridy (frakčná exkrécia chloridy) FE-Cl !
Kalcium v sére S-Ca !
Kalcium ionizované v kap. krvi* cB-Ca !
Kalcium v moči U-Ca !
Kalcium v zberanom moči dU-Ca !
FE-Kalcium  (frakčná exkrécia kalcium) FE-Ca !
Magnézium v sére S-Mg  
Magnézium v moči U-Mg  
Magnézium v zberanom moči dU-Mg  
Fe-Magnézium ( frakčná exkrécia magnézium) FE-Mg  
Fosfor anorganický v sére S-P  
Fosfor anorganický v moči U-P  
Fosfor anorganický v zberanom moči dU-P  
FE-Fosfor (fračkná exkrécia fosfor) FE-P  
Urea v moči U-UREA !
Urea v zberanom moči dU-UREA !
Kreatinín v  moči U-KREAT !
Kreatinín v zberanom moči dU-KREAT !
Kys. močová v moči U-KM  
Kys. močová v zberanom moči dU-KM  
Celkové bielkoviny v moči U-CB !
Kvantitatívna proteínúria ( CB v zb. moči) dU-KVP !
Laktát v plazme P-Laktát !
Amoniak v plazme  P-NH3 !
Amoniak v moči U-NH3  
Acidobázická rovnováha kapilára, véna, artéria* cB-ABR, vB-ABR, aB-ABR !
Osmolalita v sére S-OSMO !
Osmolalita v moči U-OSMO !
FE-osmolalita (frakčná exkrécia osmolalita) FE-OSM !
FE-voda (frakčná exkrécia vody) FE-H2O !
Mikroalbumínúria v jednorázovom moči  U-Albumín !
Mikroalbumínúria v zberanom moči dU-Albumín !
Pomer alb/kreat v jednorázovom moči U-Alb/U-Krea !
Funkčné testy
Clearance kreatinínu (sérum, zb. moč) S,dU-CLEA  
Clearance kreatinínu/1,73 m2  S,dU-CLCR  
Clearance kreatinínu -odhad (deti) S-COCK  
cB-Laktózový test S-Lakt.t.  
Minerály, stopové prvky
Železo v sére S-Fe  
Väzbová kapacita železa voľná (sérum) S-FeVKvoľ  
Väzbová kapacita železa celková (sérum) S-FeVKcel  
Resorpčná krivka železa (sérum) S-REZFe  
Saturácia transferínu (sérum) S-Trfsat  
Meď v sére S-Cu  
Meď v zberanom moči *** dU-Cu  
Zinok v sére S-Zn  
Kardiomarkery
Troponín T v sére S-cTnT !
Myoglobín v sére S-Myoglob !
NT-pro BNP v sére S-NT-proBNP !
Vyšetrenia štítnej žľazy
TSH (tyreoideu stimulujúci hormón) v sére S-TSH  
voľná frakcia trijódtyronínu S-fT3  
voľná frakcia tetrajódtyronínu S-fT4  
protilátky proti tyreoglobulínu S-aTg  
protilátky proti tyreoperoxidáze S-aTPO  
protilátky proti TSH receptorom  S-aTSHR  
Tyreoglobulín v sére S-TG  
Vyšetrenie diabetika
Glukóza v kapilárnej krvi fcB-GLU !
Glukóza 2 hod po záťaži B-GLU 2h. !
Glykovaný hemoglobín v krvi vB-HbA1c  
Glukóza v moči U-GLUK k !
Glukóza v zberanom moči dU-GLUK !
Anti GAD (protilátky proti dekarboxyláze kys. glutámovej) v sére  S-aGAD  
OGTT ( orálny glukózový tolerančný test ) , kapilárna krv cB-GLU 0,...  
Mikroalbumínúria v jednorázovom moči  U-Albumín !
Mikroalbumínúria v zberanom moči dU-Albumín !
Pomer alb/kreat v jednorázovom moči U-Alb/U-Krea !
Vyšetrenie moču chemicky , glukóza v moči kvant. U-glu, biel, keto, glu kvan !
Glykozurický profil cB-GLU, U-GLU, U-KETO 1,2,3 !
Hormóny
Kortizol v sére S-KORTIZ  
Kortizol v moči dU-fKORT.  
Kortizol v slinách Sa-KORT  
Renín v sére, plazme ležiaci (ortostaticky) P-RENÍNle  
Renín v sére, plazme  stojaci (ortostaticky) P-RENÍNSt  
Aldosterón v sére, plazme ležiaci S-ALDO le  
Aldosterón v sére, plazme stojaci (bdelý) S-ALDO st  
Aldosterón v zberanom moči dU-ALDOST  
ACTH ( adrenokortikotropný hormón) v plazme* P-ACTH  
Inzulín v sére S-INZULIN !
C-peptid v sére S-Cpeptid  
Prolaktín v sére S-PROL  
βHCG ( b podjednotka ľudského choriového gonadotropínu) v sére S-βHCG !
FSH ( folikulostimulačný hormón) v sére S-FSH  
LH ( luteinizačný hormón) v sére S-LH  
Estradiol v sére S-ESTRAD  
Progesterón v sére S-PROGEST  
Testosterón v sére S-TESTOS  
SHBG (globulín, viažúci pohlavné hormóny) v sére S-SHBG  
FAI (index voľných androgénov) (sérum) FAI  
DHEA - sulfát ( dehydroepiandrosterón sulfát ) v sére S-DHEA-S  
PTH intaktný  (parathormón) v sére S-PTH  
GH  (rastový hormón) v sére S-GH  
IGF-1 (inzulínu podobný rastový faktor 1) v sére S-IGF-1  
Erytropoetín v sére S-Epoetin  
17-OH-progesterón v sére S-17OHPRG  
Androstendión v sére S-ANDROST  
Kyselina 5 -hydroxyindoloctová v zberanom moči ** dU-HIOK  
Kyselina vanilmandľová v zberanom moči ** dU-VMK  
Katecholamíny v zberanom moči ** ( adrenalín, noradrenalín, dopamín ) dU-ADREN.,dU-NORADR, dU-DOPAM.  
Metanefríny v zberanom moči ** ( metanefrín, normetanefrín ) dU-MN,dU-NMN  
Zápal , špeciálne proteíny
CRP, C-reaktívny proteín v sére, v kap. krvi S-CRP, cB-CRP !
Prokalcitonín Q v sére S-PCT Q !
Interleukín 6 v sére S-IL6 !
Antistreptolyzín O  v sére S-ASLO  
Reumatoidný faktor v sére S-RF  
Protilátky proti cyklickému citrulínovanému peptidu v sére S-aCCP  
Celkový N-terminálny propeptid prokolagénu typu 1 v sére S-tP1NP  
Alfa -1-antitrypsín v sére S-A1 AT  
Haptoglobín v sére S-HAPTOGL  
Ceruloplazmín v sére S-CRLP  
B-2- mikroglobulín v sére S-B2MGLOB  
A-1-mikroglobulín v moči U-A1Mikro  
Transferín v sére S-TRANSF  
Solubilný transferínový receptor v sére S-sTrfR  
Osteokalcín v sére S-Ocalcin  
β-CrossLaps  v sére S-βCTx  
Elektroforetické vyšetrenia
Elektroforéza bielkovín v sére S-ELFO CB  
Imunofixácia v sére S-IMUNOFI  
M-proteín v sére S-M-prot  
Elektroforéza bielkovín v moči (typ proteínúrie) U-ELFO typ.  
Imunofixácia v moči ( Bence -Jones) U-ELFO BJ  
Imunoglobulíny, komplement
IgG v sére S-IgG  
IgM v sére S-IgM  
IgA v sére S-IgA  
IgE v sére S-IgE  
Podtriedy IgG v sére  (IgG 1, 2 ,3 ,4) S-IgG1, S-IgG2, S-IgG3, S-IgG4  
Voľné reťazce Kappa, Lambda v sére S-Kappa f,S-Lambda f  
Voľné reťazce Kappa, Lambda v moči U-Kappa f, U-Lambda f  
Cirkulujúce imunokomplexy v sére S-CIK  
C3 zložka komplementu v sére S-C 3  
C4 zložka komplementu v sére S-C 4  
CH50  (funkčná aktivita komplementu) v sére S-CH50  
Onkomarkery
CEA (karcinoembryonálny antigén) v sére S-CEA  
CA 19-9 (onkofetálny antigén 19-9) v sére  S-CA 19-9  
CA 72-4 (onkofetálny antigén 72-4) v sére S-CA 72-4  
CA 125 (onkofetálny antigén 125) v sére S-CA 125  
HE4 (humánny epididymálny proteín 4) v sére # S-HE4  
ROMA index  # ROMA  
CA 15-3  (onkofetálny antigén 15-3) v sére  S-CA15-3  
SCCA (antigén skvamóznych buniek) v sére S-SCCA  
CYFRA 21-1 (cytokeratínový fragment 21-1) v sére S-CYFRA  
NSE (neuron špecifická enoláza) v sére S-NSE  
β HCG (ľudský choriový gonadotropín, β podjednotka) v sére S-βHCG  
AFP (alfa1-fetoproteín) v sére S-AFP  
PSA (prostatický špecifický antigén) v sére S-PSA  
fPSA ( prostatický špecifický antigén) voľný, v sére S-fPSA  
Feritín v sére S-FERIT.  
Tyreoglobulín v sére S-TG  
Kalcitonín  v sére *Δ S-Kalcit.  
Chromogranín A v sére S-CgA  
Proteín S100 v sére S-ProS100  
Hladiny liekov, vitamíny
Vitamín B12 v sére S-B12  
Aktívny vitamín B12 (holotranskobalamín) v sére S-activB12  
Folát (kyselina listová) v sére S-Folát  
Vitamín D celkový v sére S-D 25-OH  
Carbamazepín v sére S-CARBAMA !
Digoxín v sére S-DIGOXÍN !
Teofylín v sére S-TEOFYL !
Kyselina valproová v sére S-K.valp. !
Lamotrigín v sére S-Lamtrig  
Cyklosporín v krvi vB-CYCLOS !
Fenobarbital v sére S-FENOBARB !
Vankomycín max, min v sére S-VANKmax,S-VANKmin !
Gentamicín max, min v sére S-GENTmax,S-GENTmin !
Lítium v sére S-Li  !
Vyšetrenia v gravidite
Vyšetrenie v prvom trimestri ( 10-13. týždeň)    
PAPP (plazmatický proteín A, súvisiaci s graviditou) S-PAPP A  
voľný β HCG S-fβHCG  
Vyšetrenie v druhom trimestri ( 15-17. týždeň)    
AFP (alfafetoproteín) v sére S-AFP gr  
βHCG (podjednotka β ľudského choriového gonadotropínu) S-βHCG gr  
voľný estriol  S-uESTRIOL  
Vyšetrenie plodovej vody
AFP (alfafetoproteín) v plodovej vode I-AFPpl.v.  
Základné vyšetrenia moču
moč chemicky U-chemicky !
močový sediment US !
Addisov sediment US-ADDEry, US-ADDLeu, US-ADDVal  
Špeciálne vyšetrenia moču
Porfyríny v moči## U-PORFYR  
Porfyríny v zberanom moči## dU-PORF  
Kyselina homogentisová U-K.HGENT  
Redukujúce látky  U-Reduk.l  
Vyšetrenia likvoru
Pándyho reakcia SP-Pándy !
Elementy v likvore SP-Elem !
Erytrocyty v likvore SP-Ery !
Glukóza v likvore SP-Glu !
Celkové bielkoviny v likvore SP-CB !
Chloridy v likvore SP-Cl !
Laktát v likvore SP-Laktát !
Albumín v likvore SP-Alb  
Q (Alb) Q(Alb)  
IgG v likvore SP-IgG  
Q (IgG) Q(IgG)  
IgM v likvore SP-IgM  
Q(IgM) Q(IgM)  
Spektrofotometria likvoru SP-Spektr  
Cytológia likvoru SP-Cytol  
Izofokusácia likvoru SP-Izofok  
Vyšetrenia stolice
pH v stolici F-pH  
Stolica na zvyšky- svalové vlákna F-ZVSVAL  
Stolica na zvyšky-škrobové zrná F-ZV ŠKRO  
Stolica na zvyšky-tukové kvapky F-ZV TUKV  
Žlčové farbivá v stolici F-Žlč.fa.  
Hemoglobín v stolici kvantitatívne F-Hb kvant  
Pankreatická elastáza v stolici F-ELSpan  
Kalprotektín v stolici F-Calprot.  
Alfa 1 antitrypsín v stolici F-A1 AT  
Vyšetrenia iného biologického materiálu
Glukóza v inom materiáli I-GLU !
( dialyzát, pleur. punktát, ascites,
Urea v inom materiáli I-UREA !
 plodová voda, pot, iné)
Kreatinín v inom materiáli I-KREAT !
Kyselina močová v inom materiáli I-KM  
Celkové bielkoviny v inom materiáli I-CB !
Albumín v inom materiáli I-ALB !
Bilirubín celkový v inom materiáli I-BILcelk. !
Cholesterol v inom materiáli I-CHOL  
TAG (triacylglyceroly) v inom matreriáli I-TAG  
Amyláza v inom materiáli I-AMS !
Laktátdehydrogenáza v inom materiáli I-LD  
Nátrium v inom materiáli I-Na !
Kálium v inom materiáli I-K !
Chloridy v inom materiáli I-Cl !
Kalcium v inom materiáli I-Ca !
Fosfor anorg. v inom materiáli I-P  
C-reaktívny proteín v inom materiáli I-CRP !
HCO3 v inom materiáli I-HNO3 !
pH v telových tekutinách I-pH !
Žalúdočná acidita u detí I-ACIDdet  
BAO (bazálna acidita) žal. šťavy I-BAO ž.š.  
ADA (adenozíndeamináza) v punktáte  I-ADA  
Chloridy v pote  POT-Cl  
Toxikologické vyšetrenia
Etanol kvantitatívne v sére S-Etanol !
Alkohol kvalitatívne v sére, moči, žal. obsahu T-Alkohol !
Etylénglykol v sére, moči T-Et.Glykol  
COHb kvantit. v kapilárnej krvi cB-FCOHb !
Methemoglobín kvant. v kapilárnej krvi cB-FMetHb !
Salicyláty v moči U-SALIC. !
Kyselina hippurová v moči U-K.hippur.  
Kyselina trichlóroctová kvalitatívne v moči U-TCA kvalit  
Barbituráty orientačne v moči U-Barb. !
Benzodiazepíny orientačne v moči U-BZO !
Tricyklické antidepresíva orientačne v moči U-TCAD !
Amfetamín orientačne v moči U-Amfet. !
Metamfetamín orientačne v moči U-Metamf. !
Metyléndioxymetamfetamín orientačne v moči U-Extáza !
Tetrahydrokannabinol orientačne v moči U-THC !
Opiáty orientačne v moči U-Opiáty !
Kokaín orientačne v moči U-Kokaín !
Buprenorfín orientačne v moči U-Buprenor.  
Tramadol orientačne v moči U-Tramadol  
Skríning drog - 10 parametrový test Skríning drog 10 !
( Amf, Metamf, Ext, THC, TCA, Morf, Metadon, Kokaín, Barb, BZO)    
Skríning drog - 6 parametrový test Skríning drog 6  
(Amf, Metamf,Ext,BZO,OPI,BUP)    
Skríning liečiv v moči, žalúdočnom obsahu & Skríning liečiv  
Poznámky a vysvetlivky
S-sérum    
U-moč    
dU-zberaný moč ( uviesť zberné obdobie a diurézu)    
fvB- kapilárna krv, na lačno    
fvP-venózna plazma, na lačno    
vP- venózna plazma    
P- plazma    
vB-venózna krv    
cB- kapilárna krv    
US-močový sediment    
SP-likvor    
F-stolica    
POT- pot    
Sa - sliny    
I-iný materiál ( punktát, ascites...)    
FE-frakčná exkrécia    
Q- kvocient    
T-toxikologické vyšetrenie     
*-transport na ľade    
Δ-scentrifugovať, odsať    
**- zber do HCl    
***-zber a transport v plaste    
θ - po telefonickom dohovore    
#- uviesť pred menopauzou, po menopauze    
& - min. 70 ml moču alebo žal. obsahu ( uviesť predpokladanú škodlivinu)    
● - transport v chlade ( 2-8 °C)    
! - cito    

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631